An Giang Tống Trần Tử Mẫn
Phú Yên Quản Đạo


Ngũ nguyệt hàn thành lư ,
Hàm thê tống viễn du ...
Hữu gia giai tác khách ,
Đa bệnh độc di chu .
Đại lănh bàn vân sạn ,
Cù sơn đẩu hải lưu ,
Đăng lâm phùng lữ nhạn ,
Vị phụ sổ hàng thư .Ở An Giang, đưa Ông Trần Tử Mẫn
đi làm quan Quản Đạo Phú Yên


Tháng năm dồn lạnh khắp thành,
Ngậm ngùi tiễn bước chân anh lên đường .
Có nhà mà phải tha hương
Bệnh nhiều , nhiệm sở anh thường đổi thay .
Mâm cong , Đại Lănh đường mây ,
Cù mông vịnh biển tṛn quây tuyệt vời .
Lên cao , gặp nhạn lạc loài
Mong hàng thư gửi phương trời nhớ nhau !
Nguyễn Thông