Nguyễn Thng

Biệt lm hạ hoa
Mỗi đo tng bin triếp tu quy ,
Vị hiềm u độc tch phương phi .
Lm gian hội hữu tương tầm nhật
Mạc trục đng phong nhất dạ phi .


Gi biệt hoa rừng
Bn hoa say khướt mới về ,
Ngại chi hiu quạnh , chỉ m hương rừng .
Hẹn hoa cn dịp tao phng ,
Chớ nn một tối theo cng gi xun .