Nguyễn Thng

Biệt Tng ường
Tiu tiu đn vũ mn quan h ,
Phộc bị đồng qun thnh dạ qua .
Hưu qui y đồ khinh viễn thiệp
Như kim bnh địa tận phong ba


Chia tay ng Tng ường *
Mưa rơi ray rứt xứ Mường ,
m chăn cng đợi đm trường chng qua
Hiểm ngho khinh suất đi xa
Hiện giờ đu chẳng phong ba lạ g
* Tng ường tức ỗ ăng ệ , thượng thư bộ Hộ , bạn của tc giả