Cảm hoi

Thế sự du du nại lo h?
V cng thin địa nhập hm ca .
Thời lai đồ điếu thnh cng dị
Sự khứ anh hng ẩm hận đa .
Tr chủ hữu hoi ph địa trục
Tẩy binh v lộ vn thin h!
Quốc th vị bo đầu tin bạch
Kỷ độ Long Tuyền đới nguyệt ma !

ẶNG DUNG

Cảm hoi

Việc dở dang, h vội gi !
Mnh mang trời đất ta b khc say .
ược thời, hn mọn c ngy,
Vận thua, ho kiệt đắng cay nỗi lng.
Những toan gip cha trng hưng,
Hận sao chẳng sức nu sng Ngn H .
Hai vai nợ nước th nh,
Tc sương mấy độ trăng t mi gươm !

Khu Văn
Cảm hoài

Việc dở dang sao tuổi sớm già
Mênh mang trời đất khúc say ca
Gặp thời hèn mọn dễ nên nghiệp
Lỡ vận anh hùng lắm xót xa
Phò chúa những toan xoay thế cuộc
An dân khôn sức giữ yên nhà
Dưới trăng mấy độ mài gươm báu
Thù nước còn đây tóc trắng pha

Lê Minh Uyên

ặng Dung, con ặng Tất, người huyện Thin Lộc, Nghệ An, nay l huyện Can Lộc, H Tĩnh. Sau khi vua Giản ịnh ế ( Hậu Trần) giết cha ng, ng đưa Trần Qu Khoch ln lm vua. nh nhau với qun Minh nhiều trận. Sau bị địch bắt. ng tuẫn tiết.