Mãn Giác

Cáo tật thị chúng

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tòng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Ðình tiền tạc dạ nhất chi mai.
Cáo bệnh dặn bảo các môn đồ

Xuân đi trăm thức hoa tàn,
Xuân về lại thấy rộn ràng muôn hoa.
Việc đời chớp mắt thoảng qua,
Thoáng thôi, tóc đã sương pha rối bời.
Chớ hiềm xuân cỗi hoa rơi,
Ðêm qua nở một cành mai trước thềm.
Chú thích:
Mãn Giác thiền sư (1052 - 1096) tên là Lư Trường, người đất Lũng Triền, hương An Cách, là con của Trung Thư Ngoại Lang Lư Hoài Tổ . Ham học , thông hiểu cả Nho lẫn Phật . Khoảng năm 1076-1084 xuất gia , được Quảng Trí thiền sư chùa Quán Đỉnh truyền tâm ấn . Vua Lư Nhân Tông xây chùa bên cạnh cung Cảnh Hưng mời sư đến trụ tŕ để tiện hỏi han . Ngày 30 tháng 11 năm Hội Phong thứ 5 (1096) sư cáo bệnh, gọi môn đồ lại đọc bài kệ trên rồi mất . Vua sắc phong thụy là Măn Giác .