Nguyễn Thông

Châu Giang dạ bạc
Châu thủy thu phong dạ bạc thuyền,
Bạch sa cổ độ thụ lung yên .
Ngâm ông khứ tận , tân đồ tán,
Độc ngọa hàn giang nguyệt măn thiên .


Đêm đậu thuyền ở bến sông Châu Giang
Châu Giang thuyền ghé đêm thu ,
Trắng phơi cát băi khói mù bờ cây .
Bạn xa khách cũng chia tay
Để riêng sông lạnh trăng đầy bao la .
* Lời chú của tác giả : Châu Giang ở Đông Phố , bờ phía nam sông Hưng Ḥa ; nhà tôi ở đó . Tôi thường cùng ông Phan Bút Phong ( tức Phan Trung , hiệu là Tử Đan) uống rượu ngâm thơ tại đó .
* Châu Giang tức rạch Châu Phê . Hưng Ḥa Giang tức sông Vàm Cỏ Tây .