HUYỀN QUANG

Chu Trung
Nhất diệp biên chu hồ hải khách,
Sanh xuất vi hàng phong thích thích.
Vi mang tứ cố văn triều sinh,
Giang thủy liên thiên nhất âu bạch.


Trong thuyền
Sông hồ nổi chiếc thuyền nan
Chèo ... xao xác gió qua hàng cỏ lau
Ngọn triều bốn phía lên mau
Thênh thang trời nước cánh âu an nhàn.