Chu trung tức sự
Sĩ hoạn tam triều bị sảnh quan ,
Thương đầu , bạch phát vị hoàn san ,
Phần hương tọa đối Nhĩ Hà nguyệt,
Trù trướng yên khê Hiệp Thạch gian .


Thơ viết trên thuyền
Đường quan trải mấy triều vua ,
Bạc đầu, Hiệp Thạch non xưa chửa quày .
Nhĩ Hà theo khói hương bay ,
Ngắm trăng thương nhớ suối mây quê nhà .
Phạm Sư Mạnh

CHÚ : Phạm Sư Mạnh tự là Nghĩa Phu , hiệu là Uư Trai , biệt hiệu Hiệp Thạch , người làng Hiệp Thạch, huyện Hiệp Sơn (phủ Kính Môn , Hải Dương ) học tṛ của Ông Chu Văn An, trải thờ ba đời vua Trần ( Minh Tông , Hiến Tông , Dụ Tông ) làm quan đến chức Nhập Nội Hành Khiển , Sung Khu Mật Viện , có sứ sang Tàu năm 1345 .

*Hiệp Thạch là tên làng quê của tác giả , thuộc huyện Hiệp Sơn, phủ Kính Môn , tỉnh Hải Dương