HUYỀN QUANG

Cúc Hoa (1)
Tùng thanh Tưởng Hủ tiên sinh kính,
Mai cảnh Tây Hồ xử sĩ gia .
Nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp,
Cố viên tuỳ xứ thổ hoàng hoa .Hoa Cúc (1)
Ngơ nhà Tưởng Hủ thông reo
Tây hồ mai thắm dập d́u hương đưa .
Mỗi người một thú riêng ưa ,
T́nh ta vẫn cúc vườn xưa nở vàng .