HUYỀN QUANG

Cc Hoa (2)
Xun lai hong, bạch cc phương phi
i diễm, lin hương diệc tự th .
Biến giới phồn hoa ton trụy địa
Hậu điu nhan sắc thuộc đng ly .Hoa Cc (2)
Ngn hoa xun, bạch chen hường
ương ma, khoe thắm sắc hương dập dồn .
Khi phồn hoa thảy ho hon
Giậu đng, rốt lại chỉ cn cc thu .