Trương Hán Siêu


Cúc hoa vịnh ( kỳ 2)

Nhất thu đa vũ hựu đa phong
Khở ý thu hoa thượng mãn tùng
Ưng thị thiên công liên lãnh lạc
Cố lưu hàn nhị bạn suy ông


Vịnh hoa cúc ( bài 2)

Thu nay mưa gió loạn cuồng
Mà sao cúc vẫn đầy vườn trổ bông
Phải chăng trời cũng chiều lòng
Cho loài hoa rét bạn cùng già nua .