Nguyễn Thng

D hoa
D hoa sinh trc hạ ,
Trc thm hoa diệc phồn .
Hoa phồn phin tiếu trc ,
Xun ch bất năng ngn .


Hoa cỏ đồng nội
Hoa quanh bụi trc mọc ven ,
Trc dy hoa cũng đua chen rậm r .
Hoa cười ch trc lầm l :
Cớ sao chẳng ni năng g với xun .