CHÚ :
1/ Bài này chép lại trong Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ
2/Nhà Tần đóng đô ở Quan Trung là nơi hiểm yếu, hai người có thể chống chọi trăm người nên mới có tên "bách nị sơn hà"
3/Sau khi Hạng Vương chết, Hán Cao Tổ lấy lễ Lỗ Công Tán Vương .

* Hồ Tông Thốc , người Thổ Thành ở Diễn Châu ( Nghệ An) , nay là Hưng Yên . Ðậu Thái Học Sinh . Ðời vua Trần Nghệ Tông có đi sứ sang Tàu . Ðến khi nhà Hồ tiếm ngôi , Ông về ở ẩn .
Hồ Tông Thốc


Đề Hạng Vương từ

Bách nhị sơn hà khởi chiến phong,
Huề lương tử đệ nhập Quan Trung .
Yên tiêu Hàm Cốc châu cung lănh ,
Tuyết tán Hồng Môn ngọc đấu không .
Nhất bại hữu thiên vong Trạch Tả ,
Trùng lai vô địa đáo Giang Đông .
Kinh doanh ngủ tải thành hà sự ?
Tiêu đắc khu khu táng Lỗ Công .Đề thơ nơi miếu Hạng Vương

Thế hiểm non sông dậy chiến hùng
Tám ngh́n đệ tử tới Quan Trung .
Khói tan Hàm Cốc cung son lạnh,
Ngọc nát Hồng Môn chén vỡ tung .
Trời khiến bại vong lầm tuyệt lộ
Nẻo về đâu nữa hết Giang Đông !
Năm năm bá nghiệp trôi gịng nước
Nấm đất vùi kia dấu Lỗ Công .