VẠN HẠNH THIỀN SƯ

Thị Ðệ Tử

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.


Dặn Bảo Các Ðồ Ðệ

Cỏ cây, thu héo xuân tươi
Cái thân bào ảnh có rồi lại không
Ngại ǵ suy thịnh hưng vong
Chẳng qua ngọn cỏ sương lồng sớm mai

Thiền Sư Vạn Hạnh (? - 1018) họ Nguyễn (tên thật, năm sinh chưa rõ), người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang. Từ nhỏ học thông tam giáo, say mê đạo Phật. Năm 21 tuổi tu ở chùa Lục Tổ, hương Dịch Bảng. Sư rất quan tâm tới những biến cố chánh trị, góp nhiều ý kiến cho vua Lê Ðại Hành chống ngoại xâm, sau lại giúp Lý Công Uẩn lên ngôi. Ðời Tiền Lê, Ông cũng được vua Lê Ðại Hônh tôn kính, sang đời Lý, vua Lý Thái Tổ cũng rất trọng vọng. Bài kệ này Thiền Sư đọc cho đệ tử khi sắp mất.