Huyền Quang

ịa l tức sự
i dư cốt đột tuyệt phần hương
Khấu đp sơn đồng vấn đon chương
Th bả xuy thương ha thi thc
giao nhn tiếu lo tăng mang


Trước bếp l tức cảnh
Trẻ xm ni hỏi sch chương,
Liền tay , chẳng thắp thm hương...củi tn
Bếp l, ống thổi , no mang
Mặc ai cười lo sư gn đa đoan .


Ghi ch:
Huyền Quang (1254 - 1344 ) tn l L ạo Ti, người hương Vạn Tải, chu Nam Sch, lộ Lạng giang . Từ nhỏ , ng đ c khiếu văn chương, năm 21 tuổi đỗ đầu kỳ thi Hương, được bổ lm quan Ở Hn Lm Viện v nhận mệnh vua đn tiếp sứ Trung Quốc . Khi ng theo vua Trần Anh Tng đến cha Vĩnh Nghim ở huyện Phượng Nhn để nghe sư Php Loa giảng kinh , liền c muốn xuất gia . Sau đ mấy lần ng xin từ chức để đi tu , được vua Trần Anh Tng chấp nhận v giao cho sư Php Loa hướng dẫn . ng trở thnh vị tổ thứ 3 của dng thiền Trc Lm .