NGUYỄN DU

ĐỘ HOÀI
CẢM HOÀI ÂM HẦU TÁC


Tầm thường nhất phạn báo thiên câm (kim)
Ngủ tải quân thần phận nghị thâm .
Thôi thực giải y nan bội đức
Tàng cung phanh cẩu diệc cam tâm .
Bách Man khê động lưu miêu duệ
Lưởng Hán sơn hà biến cổ câm (kim)
Trù trướng giang đầu tư vãng sự
Doạn vân suy thảo mãn Hoài Âm .

(Bắc Hành Thi Tập )

QUA SÔNG HOÀI
NHỚ HOÀI ÂM HẦU HÀN TÍN


Cơm thiu một chén đáp ngàn vàng
Nghiã nặng quân thần, phận phải mang .
Nhường áo xẻ cơm, nào chẳng nhớ
Bẻ cung giết chó, nở lòng đang !
Man khê một cõi còn dòng dõi
Lưỡng Hán hai triều hết vẻ vang .
Ngao ngán đầu sông ôn chuyện cũ
Hoài Âm cỏ rợp lớp mây tan .

Nguyễn Tam dịch