NGUYỄN TRI

Hải Khẩu Dạ Bạc Hữu Cảm (2)

Hồ hải nin lai hứng vị lan,
Cn khn đo xứ gic tm khoan .
Nhn bin xun sắc hun như ty,
Chẩm thượng triều thanh nhập mộng hn.
Tuế nguyẹt v tnh song mấn bạch .
Qun thần tại niệm thốn tm đan .
Nhất sinh sự nghiệp th kham tiếu,
Doanh đắc hư danh lạc thế gian .

m ậu Thuyền Ở Cửa Biển Cảm Xc

Bao năm chưa thỏa hải hồ
ất trời, đu cũng mến ưa trong lng .
Sắc xun say đắm no nng,
Sng nghe bn gối lạnh lng mưa hoa .
Thng năm buồn tc sương pha
Vua ti nghĩa nặng lng ta h dời .
Cười thay, sự nghiệp một đời !
Cht hư danh, gửi miệng người thế gian...