Trương Hán Siêu

Hóa Châu tác

Ngọc kinh hồi thủ ngũ vân thâm
Linh lạc tàn hồn khổ bất câm
Dĩ biện hoang giao mai bệnh cốt
Hải thiên thảo mộc cộng sầu ngâmThơ làm ở Hóa Châu

Bản dịch 1

Thăm thẳm màu mây phủ đế kinh ,
Hồn tàn xơ xác khổ điêu linh .
Ngỡ , thôi nắm đất vùi xương bệnh !
Cây cỏ vì ta cũng chạnh tình

Bản dịch 2

Ðế kinh thăm thẳm màu mây ,
Hồn tàn vương vất đọa đày điêu linh .
Ngỡ xương vùi cõi u minh ,
Nào hay cây cỏ cũng tình tri âm