Quảng Nghiêm

Hưu hướng Như Lai
Ly tịch, phương ngôn tịch diệt khứ ,
Sinh vô sinh hậu , thuyết vô sinh .
Nam nhi tự hữu xung thiên chí ,
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành .


Đừng bắt chước Như Lai
Hễ c̣n ham muốn niết bàn,
Khó mong nói chuyện đường sang xứ thiền !
Nếu mà hiểu tới uyên nguyên
Khéo bàn sinh , tử cho phiền kiếp tu .
Mở ḷng mà xóa trí ngu ,
Chí cao xông phá mây mù trời xanh .
Bắt chước chi Phật trong h́nh ,
Nam nhi thắp đuốc tự ḿnh ḿnh đi


CHÚ :
Thiền sư Quảng Nghiêm ( 1121 - 1190 ) họ Nguyễn , người đất Đan Phượng , thuộc thế hệ thứ 11 ḍng thiền Quan Bích , trụ tŕ chùa Thánh Ân hương Siêu Loại . Về sau binh bộ thượng thư là Phùng Giáng Tường mời ngài về tu ở chùa Tịnh Quá . Lúc sắp tịch Ngài đọc bài kệ trên .

*Tịch diệt : cơi niết bàn
*Vô sinh : chỉ tính không sinh, không diệt của niết bàn