Trần Hoảng tức vua Trần Thánh Tôn (1420 - 1290) là con trưởng của vua Trần Thái Tôn, ở ngôi biết sử dụng nhân tài, chăm lo việc nước, thi hành một đường lối ngoại giao mềm dẻo nhưng cứng rắn để đối phó với tham vọng xâm lược của quân Nguyên. Sau chiến tranh, ông về ở Bắc cung rồi đi tu, nghiên cứu Phật học, viết sách. Tác phẩm hiện nay chỉ c̣n lại mấy bài thơ .

TRẦN HOẢNG

Đề Huyền Thiên động

Vân yểm Huyền Thiên động ,
Yên khai Ngọc Đế gia .
Bộ hư thanh tịch tịch,
Điểu tán lạc sơn hoa .


Đề thơ nơi động Huyền Thiên

Mây che cửa động Huyền Thiên,
Lung linh khói tỏa đường lên Thiên Đ́nh.
Chốn này vắng tiếng kệ kinh,
Chim bay khắp núi giật ḿnh rơi hoa .