Nguyễn Thông* Long Giang tức sông Cửu Long
Long Giang* tống
Hồ Trác Tú Tài


Tàn vũ ám giang quan,
Ly bôi sáng khách nhan.
Tương phùng binh hỏa tế,
Thoại biệt thuỷ vân gian .
Mệnh kiến công danh bạc
Thân bần khứ trú nan .
Kinh hoa đa văn tiến,
Niệm nhĩ mấn mao ban .Trên sông Cửu Long
đưa Ông Tú Tài Hồ Trác


Giang quan tối ám ngớt mưa
Bâng khuâng chén rượu tiễn đưa rầu rầu ...
Trong cơn binh lửa gặp nhau ,
Nước mây chia biệt dạ sầu buồn thiu
Công danh, số phận hẫm hiu
Ở, đi khó tính thân nghèo khó toan .
Kinh hoa, lắm kẻ muộn màng
Thương anh mái tóc bẽ bàng sương pha !