NGUYỄN THƯỢNG HIỀNLong Thành Thu Nguyệt

Hưu cận Trùng Dương tiết.
Long Biên khách lư qua .
Hoàng hoa năng tiếu kỷ ?
Lục tửu nại sầu hà !
Sơn mính, quy vân viễn ...
Thành không, lạc diệp đa
Tầm tư Hát giang nguyệt ,
Ưng chiếu cựu ngư xoa !
Trăng Mùa Thu Nơi Thành Thăng Long

Lại vào giáp Tết Trùng Dương
Long Biên làm khách dặm trường ghé qua .
Cúc ơi ! vàng mấy độ hoa ?
Rượu tăm nâng chén sao mà buồn tênh !
Mịt mùng mây kéo non xanh,
Thành khuya vắng vẻ mặc t́nh lá rơi .
Nhớ trăng sông Hát cao vời
Chắc đang soi bóng lăo chài năm xưa .