Nguyễn Thông

Long Thành Phước Tuy
đồ trung cảm hoài


Ngâm thiền bất tri xứ ,
Bạc mộ thanh cánh bi .
Hành khách quyện dục tức ,
Thâm lâm nhân tích hy .
Cơ hổ giáp lộ đề ,
Linh lộ triêm ngă y .
Sở tư diếu thiên mạt ,
Bồi hồi tương an quy .



Từ Long Thành đi Phước Tuy
dọc đường ngâm thơ tả nỗi ḷng


Tiếng ve ra rả từ đâu ?
Lại thêm chiều tới dạt dào bi thương .
Chồn chân nghỉ lại ven đường ,
Rừng sâu vắng vẻ bặt không dấu người .
Sương đêm rơi áo ướt vùi
À ...uôm tiếng cọp , rụng rời bước mau
Nhớ ai xa thẳm thêm sầu
Bơ vơ nào biết về đâu bây giờ ?