MẠN HỨNG

Bách niên thân thế ủy phong trần
Lữ thực giang tân hựu hải tân.
Cao hứng cửu vô hoàng các mộng
Hư danh vị phóng bạch đầu nhân.
Tam xuân tích bịnh bần vô dược
Táp tải phù sinh hoạn hữu thân.
Dao ức gia hương thiên lý ngoại
Trạch xa đoạn mã quý đông lân.

GIẢI NGHĨA :
Táp tải : ba mươi năm.
Trạch xa: xe trơn nhẵn, không có chạm
Đoạn mã : ngựa chỉ chạy được từng đoạn.
NGUYỄN DU


BÀI DỊCH 1 :

MẠN HỨNG

Trăm năm thân thế phó trời già
Nương náu bao ngày chốn hải nha.
Mộng đẹp gác vàng đà hết hứng
Danh hư đầu bạc chẳng buông tha !
Ba năm khổ bịnh vì không thuốc
Nửa kiếp lo đời bởi có ta.
Ngùi nhớ quê hương xa vạn dặm
Thẹn mình nhìn thấy bác lân gia.BÀI DỊCH 2 :

MẠN HỨNG

Tấm thân phó mặc phong trần
Ven sông góc bể bao lần náu nương.
Công hầu mộng chẳng còn vương
Sao hư danh chẳng chịu buông thân già !
Ba năm mang bịnh nằm nhà
Thuốc thang không có, khổ là bởi thân.
Cố hương ngàn dặm ngùi trông
Thẹn mình nhìn bác đông lân thanh nhàn.

Nguyễn Tam dịch