NGUYỄN DU


MẠN HỨNG (kỳ nhị)

Hành cước vô căn nhiệm chuyển bồng
Giang nam giang bắc nhất nang không.
Bách niên cùng tử văn chương lý
Lục xích phù sinh thiên địa trung.
Vạn lý hoàng quan tương mộ cảnh
Nhất đầu bạch phát tản tây phong.
Vô cùng kim cổ thương tâm xứ
Y cựu thanh sơn tịch chiếu hồng.

(Thanh Hiên Thi Tập)


BÀI DỊCH :

MẠN HỨNG (kỳ hai)

Không rễ như bồng chuyển khắp nơi
Sông nam sông bắc túi không thôi.
Trăm năm nghèo chết trong thi phú
Sáu thước phiêu linh giữa đất trời.
Vạn dặm mũ vàng chiều sắp tối
Một thân đầu bạc gió tơi bời.
Gợi sầu kim cổ thương tâm ấy
Núi biếc nằm trơ dưới nắng phai.

Nguyễn Tam dịch