LƯ THƯỜNG KIỆT

Nam quốc sơn hà *

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư .
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm ?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư .
Sông núi nước Nam

Sách trời vạch rơ cơi non sông,
Là đất vua Nam giống Lạc Hồng.
Cớ sao lũ giặc bây xâm lấn
Chỉ tổ tan tành chuốc bại vong .

Lư Thường Kiệt (1019 - 1105) tên thật là Ngô Tuấn, người gốc làng An Xá, huyện Quăng Đức, khu vực phía nam hồ Tây trong thành Thăng Long. Lư Thường Kiệt tinh thông thao lược, lại có tài thơ văn, làm quan tới chức Thái Uư trải 3 triều vua nhà Lư ( Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông), công to giúp nước , phạt Tống b́nh Chiêm, vua tin dùng , dân kính phục. Lúc mất được phong là Việt Quốc Công. Dân lập đền thờ, dựng bia nhớ công (tại chùa Linh Xứng, huyện Hà Trung, Thanh Hóa)
* Tựa đề là do các sách trước đặt.