Ngẫu thành

Bệnh thừa ân chiếu hứa lưu kinh,
Quy kế như kim nhất vị thành .
Hà nhật Tây Sơn sơn hạ lộ,
Thoa y tiểu lạp hướng điền canh .


Ngẫu thành

Ơn vua, dưỡng bệnh lưu kinh
Mộng về quê cũ tan thành khói mây .
Tây Sơn xóm núi mơ ngày,
Áo tơi nón lá ta cày ruộng xuân .
Nguyễn Trực

CHÚ :
Nguyễn Trực người xă Bối Khê huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông . Hai mươi đậu Trạng Nguyên niên hiệu Đại Báu thứ 3 (1442) triều vua Lê Thái Tông . Khi Lê Nhân Tông mất, ông cáo bệnh về hưu . Vua Lê Thánh Tông lại mời ra làm quan đến chức Hàn Lâm Viện Thừa Chỉ , kiêm Quốc Tử Giám Tế Tửu, đă từng đi sứ Trung Quốc. Tác phẩm để lại : Bố Khê Thi Tập .