KHNG LỘ

Ngn hoi

Trạch đắc long x địa khả cư,
D tnh chung nhật lạc v dư .
Hữu thời trực thướng c phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hn thi hư .


Tỏ lng

ược đất long x chọn tr cư ,
Th qu nhn nh suốt ngy như ...
C khi leo tt đầu non quạnh
Ht tiếng vang trời lạnh thi hư .