Huyền Quang

Ngọ Thụy
Vũ qu kh sơn tịnh,
Phong lm giấc mộng lương .
Phản quang trần thế giới,
Khai nhn ty mang mang .


Giấc Ngủ Trưa
Tạnh mưa, ni lặng khe trong
Mộng ru gi mt rừng phong m đềm .
Hồng trần ngảnh lại m xem
Bừng con mắt dậy say nhn chứa chan .