Phạm Tông Mại

Nhàn cư
Đề thủy mặc trướng tử tiểu cảnh


Hồng thụ nhất khê lưu thủy,
Thanh sơn thiên lư tà dương.
Dục hoán biên chu quy khứ,
Thử sinh vị bốc hành tàng.Nhàn rỗi
Đề thơ bức tranh nhỏ
trên tấm trướng thủy mặc


Lá úa, rạt rào suối chảy,
Non xanh, ngh́n dặm bóng tà.
Quê cũ, buồm căng muốn trẩy
Ở, đi ! Ơi hỡi ḷng ta!


Phạm Tông Mại hiệu Kinh Khê, anh em ruột Phạm Tông Ngộ. Tính thẳng thắn, cương trực nên đời làm qua nhiều phen bị giáng chức. Dưới triều vua Trần Minh Tôn, ông có đi sứ nhà Minh cùng với Nguyễn Trung Ngạn. Thơ văn của ông hiện chỉ c̣n lại 5 bài thơ và một bài phú.