HUYỀN QUANG

Nhân sự
Đề Cứu Lan tự


Đức bạc thường tàm kế tổ đăng,
Không giao Hàn, Thập khởi oan tăng .
Tranh như trục bạn quy sơn khứ
Điệp chướng trùng sơn vạn vạn tằng.Nhân sự việc
Đề thơ ở chùa Cứu Lan


Đức xoàng thẹn nối tổ đăng,
Khiến cho Hàn , Thập khó khăn trăm bề .
Cớ sao chốn cũ không về ,
Núi non trùng điệp suối khe muôn gịng.