TRẦN QUANG TRIỀU

Đề Phúc Thành Từ Đường
Vân tự du du tuế nguyệt thâm
Từ đường lưỡng bạn bách sâm sâm .
Hoa ngưng túc vũ thiên hàng lệ
Nguyê,t ấn hàng đàm nhất phiến tâm .
Đài hạ thảo phân kim nhật lộ
Tùng trung hạc thức cựu thời cầm .
Dạ lai kư đắc dăng tiền mộng ,
Hải khóat thiên cao hà xứ tầm .
Đề Thơ Nơi Nhà Từ Đường Phúc Thành
Mây trôi ngày tháng hững hờ
Bách tùng bên mé nhà thờ vẫn xanh .
Mưa đêm lệ đọng hoa cành
Tấm ḷng như nguyệt long lanh bóng đầm
Dưới đài, lối cỏ rẽ phân
Đàn thông hạc nhớ ca cầm thuở nao
Đèn khuya mộng cũ dạt dào
Biết đâu biển rộng trời cao mà t́m .