Đỗ Pháp Thuận

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn
Quốc tộ như đằng lạc,
Nam thiên lư thái b́nh.
Vô vi cư điện các,
Xứ xứ tức đao binh.


Trả lời nhà vua hỏi vận mệnh nước nhà
Cḥng chành vận nước khó kham
Làm sao giữ được trời Nam thanh b́nh !
Vô vi ngự tại cung đ́nh
Hỏi c̣n chinh chiến lửa binh chốn nào ?


Thiền sư Pháp Thuận (915-990) họ Đỗ, không rơ tên thật và quê quán, thuộc thế hệ thứ mười ḍng thiền Nam Phương. Xuất gia từ nhỏ, thờ thiền sư Phù Tŕ chùa Long Thọ làm thầy . Đắc pháp, nói ra lời nào cũng hợp với sấm ngữ. Sư học rộng, có tài, hiểu rơ việc nước, đang lúc nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, giúp vua trù kế hoạch, định sách lược. Đến khi thiên hạ thái b́nh, sư không nhận phong thưởng. Vua Lê Đại Hành kính trọng, chỉ gọi là Đỗ Pháp Sư, không gọi tên, đem mọi việc văn thư giao phó. Có lần cùng với sư Khuông Việt, được cử tiếp đón sứ thần nhà Tống là Lư Giác . Tài ứng đối làm Lư Giác ngạc nhiên và kính phục. Vua Lê Đại Hành thường đem vận mệnh nước nhà hỏi sư và trên đây là một bài thơ đáp.