THI THUẬN


SƠN THN TỨC SỰ
Thảm knh tn hồng vũ hậu đa ,
Cuồng phong do nhiễu vị quy nha .
Bạch đầu d lo v xun tứ ,
Nhật mộ mn tiền tảo lạc hoa .CHUYỆN XM NI
Qua mưa, thắm rụng hồng rơi,
Quạ khn về tổ, gi trời chưa ngưng .
Lo gi qu chẳng biết xun,
Sớm hm qut l hoa rừng trước sn .

Thi Thuận (1440- ?) tự l Nghĩa Ha, hiệu l Lục Kh, biệt hiệu Lữ ường, người lng Liễu Lm, tỉnh Bắc Ninh, đậu tiến sĩ năm 1475 (nin hiệu Hồng ức thứ 6) . ng lm quan ở Nội Cc Viện hơn 20 năm, sau được bổ lm Tham Chnh tỉnh Hải Dương, đặc cch giữ chức ph nguyn su hội Tao n .