Tâm
Tại thế vi nhân thân
Tâm vi Như Lai tạng
Chiếu diệu thả vô phương
Tầm chi cánh tuyệt khoáng


Tâm
Tấm thân đă gửi cơi đời
Tâm là kho báu Như Lai nhiệm mầu .
Sáng soi chẳng sót nơi đâu,
Vô phương t́m kiếm giữa bâu hư không
Phạm Thường Chiếu


CHÚ : Phạm Thường Chiếu ( ? - 1203), người hương Phù Ninh . Đời Lư Cao Tông (1176 - 1210) làm đến chức Lệnh Đô Tào ở cung Quảng Từ . Sau bỏ quan đi tu, theo học thiền sư Quảng Nghiêm ở chùa Tịnh Quả . Khi đắc ngộ , ngài đến trụ tŕ ở chùa Lục Tổ hương Dịch Bảng phủ Thiên Đức lập thành thế hệ thứ 12 ḍng thiền Quan Bích .