VIÊN CHIẾU

Tâm Không
Thân như tường bích dĩ đồi th́,
Cử thế thông thông thục bất bi .
Nhược đại tâm không vô sắc tướng,
Sắc không ẩn hiện nhậm suy di .Tâm Không
Thân nầy vách đổ tường xiêu,
Buồn lo tất bật bao nhiêu cho cùng .
Tâm không ví hiểu là không
Sắc không dời đổi mặc ḷng sắc không .