TNG THIỆN VƯƠNG

Tn tốt
Loạn thi tng l bạt thn hon,
Nhất lĩnh đơn y chiến huyết ban.
Ỷ trượng độc c sơn điếm tửu,
Tự ngn sinh nhập Hải Vn quan.


Người lnh sống st
Sa trường, bờ bụi lết về,
Tả tơi o chiến, mu me lạnh dồn.
Tm mua rượu qun đầu non,
Sống thề quyết lại nhập đồn Hải Vn.

Tng Thiện Vương Min Thẩm (1819 - 1870) tự l Thận Minh, Trọng Uyn, hiệu Thương Sơn, biệt hiệu Bạch Ho Tử. L con trai thứ mười của vua Minh Mạng v l bạn thơ ch tnh của Cao B Qut.