HUYỀN QUANG

Thạch thất

Bn gian thạch thất ha vn trụ
Nhất lĩnh xối y kinh tuế hn
Tăng tại thiền sng kinh tại n
L tn cốt đột nhật tm can


Nh trong vch ni

Nửa gian nh ngủ trong my,
Tn đng rt mướt, chẳng dy tấm chin.
Kinh trước n, sư giường thiền,
Lửa tn, tro lạnh, ngoi hin nắng hồng.