THĂNG LONG 1

Tản Lĩnh, Lô giang tuế tuế đồng
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long
Thiên niên cự thất thành quan đạo
Nhất phiến tân thành một cố cung
Tương thức mỹ nhân khan bảo tử
Đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông
Quan tâm nhất dạ, khổ vô thụy
Đoản địch thanh thanh minh nguyệt trung .

Nguyễn Du (Bắc Hành Thi Tập)

BÀI DỊCH:

Sông Lô, núi Tản vẫn còn trơ
Thấy lại Long Thành, tóc bạc phơ
Thành nọ vùi chôn cung điện cũ
Đường kia thay thế gác lầu xưa
Bạn bè thuở nhỏ đều lên lão
Hồng phấn ngày xưa bế bé thơ.
Trằn trọc thâu canh nào ngủ được
Trăng ngời tiếng sáo thoảng xa đưa


NGUYỄN TAM