TRẦN KHÂM

Thiên Trường Văn Vọng
Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên
Bán vô, bán hữu tịch dương biên .
Mục đồng địch lư quy ngưu tận,
Bạch lộ song song phi hạ điền .

Dạo chơi ngắm cảnh chiều ở Thiên Trường
Xóm thôn sau, trước khói mờ
Bóng chiều bảng lảng đôi bờ có không .
Liệng đồng c̣ đáp song song,
Chiều quê sáo vẳng mục đồng lùa trâu .