Ngộ Ấn


Thị Tịch
Diệu tnh hư v bất khả phan,
Hư v tm ngộ đắc h nan.
Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận.
Lin pht l trung thấp vị can.


Thị Tịch
Hư v chn l diệu kỳ
lng tỏ ngộ c g kh khăn
Ngọc thiu sắc vẫn tươi nhuần
Sen trong l nở v ngần sng trong

Ngộ Ấn (1020 -1088) tn l m Kh, người đất Tư L, hương Kim Bi . Vốn học Nho nhưng giỏi chữ Phạn. Năm 19 tuổi chuyển sang tu Phật. Lc đầu thụ nghiệp vớ sư Quảng Tr ở cha Qun nh. Sau về tu ở cha ni Ninh Sơn thuộc phủ Ứng Thin ( thuộc kinh thnh Thăng Long lc bấy giờ), đứng trong thế hệ thứ 8 dng thiền Quan Bch.