Nguyễn Thông

Thôn cư
Thôn cư thiểu trần sự,
Nhi ngă bất hoàng an .
Bạng trúc di ngâm thạch ,
Khiên la hộ dược lan ,
Tửu cuồng tiêu nhật dị ,
Hương mộng đáo gia nan .
Lại hữu lâm thê bạn
Tương qua phú "Khảo Bàn" .
Ở thôn quê
Ở quê, lo nghĩ ǵ đâu
Sao ta cứ măi âu sầu chẳng an
Đá dời bên trúc thay bàn
Kéo dây b́m lại che giàn thuốc nam .
Say quên ngày tháng dễ làm ,
Mộng về quê cũ đành cam thẹn ḷng .
May nhờ có bạn núi rừng ,
"Khảo Bàn"* đọc lại xem chừng cũng khuây .
* Khảo Bàn là tên một bài thơ ở thiên Vệ Phong trong Kinh Thi ca ngợi cảnh lâm tuyền ,ẩn dật ,không lo nghĩ việc đời .