Nguyễn Ức* Lc ny Chu H v Nguyễn Ức
đang lm dưới trướng của Trần Quang Triều
Thu dạ dữ cố nhn
Chu H* thoại cựu


Thu lai ngẫu bạng cc hoa tng,
Nhất thất chi lan x vị đồng .
Thế sự phiếm lun đăng ảnh ngoại
Giao tnh thm k tửu bi trung .
Kỳ hnh bạch pht th tương vn,
Vạn l thanh vn tn vị thng.
ộc đối bất lai kim tịch mộng,
Ty phong xuy vũ lạc ng đồng .m thu cng bạn
Chu H n chuyện cũ


Kho sao cng ngắm cc hoa vng,
Chung một nh hương phảng phất lan .
Thế sự bn sung đn hắt bng,
Tnh sầu gửi trọn chn say trn .
Lưa thưa mi tc bao chm bạc
Thăm thẳm cng danh mấy dặm ngn !
Gặp gở, h cầu đm gối mộng
Ng đồng mưa rụng gi thu sang .