NGUYỄN DU

Thu Dạ

Bạch lộ vi sương thu khí thâm
Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm.
Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ
Ác phát kinh hoài mạt nhật tâm.
Thiên lý giang san tần trướng vọng
Tứ thời yên cảnh độc trầm ngâm.
Tảo hàn dĩ giác vô y khổ
Hà xứ không khuê thôi mộ châm.

Ác phát : vắt tóc. Ông Chu Công đời nhà Chu đang gội đầu, có khách đến cũng phải vắt tóc lên để ra tiếp.
Tần : nhiều lần.
Trướng : buồn bã

ĐÊM THU (Bài 2)

Móc trắng thành sương thu lạnh loang
Bên thành cây cỏ vẻ tiêu hoang.
Đèn khêu độc chiếu đêm dài dặc
Tóc vắt trăm lo vận lỡ làng.
Nghìn dặm núi sông lòng luyến nhớ
Bốn mùa mây khói dạ sầu mang.
Khổ thay rét sớm người không áo
Khuê phụ chày xa giục nắng tàn

Nguyễn Tam dịch