Nguyễn Tử Thành



Thu nhật ngẫu thành

Thiên thôn mộc diệp tận hoàng lạc,
Độc lập tây phong phất mấn ti .
Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc
Tạc phi kim thị chỉ tâm tri .


Cảm hứng ngày thu

Xóm thôn lả tả lá vàng ,
Bạc đầu lặng giữa bàng hoàng gió tây .
Tháng ngày vùn vụt như bay,
Tỉnh ra, phải trái ḷng này biết thôi !