TRẦN QUANG KHẢI

Tụng giá hoàn kinh sư
Đoạt giáo Chương Dương độ
Cầm Hồ Hàm Tử Quan.
Thái b́nh tu nổ lực
Vạn cổ thử giang san.Pḥ giá về kinh
Chương Dương cướp giáo giặc thù
Ái Thiêng Hàm Tử cầm tù sói lang.
Thái b́nh dốc sức trung can,
Non sông một cơi vững vàng muôn thu .

Trần Quang Khải (1241-1294) tự là Chiêu Minh, con trai thứ ba của vua Trần Thái Tông. Ông là nhân vật giử một vị trí trọng yếu trong vương triều nhà Trần, cùng với Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dẫn dắt cuộc chiến đấu chống quân Mông Cổ đến thắng lợi . Ngày 6 tháng 6 năm Ất Dậu, sau khi đuổi quân Thoát Hoan, giải phóng kinh thành Thăng Long,Trần Quang Khải đưa hai vua Trần về lại kinh đô, theo pḥ giá và làm bài thơ này .