Vạn sự quy như
Ṭng vô hiện hữu, hữu vô thông
Hữu hữu vô vô tất cánh đồng
Phiền năo bồ đề nguyên bất nhị
Chân như vọng niệm tổng giai không
Thân như huyễn kính nghiệp như ảnh
Tâm nhược thanh phong tính nhược bồng
Hưu nvấn tử sinh ma dữ Phật
Chúng tinh củng bắc thủy triều đông


Mọi sự đều quy về chân như
Hữu vô, vô hữu trùng trùng
Có, không rốt lại thảy cùng như nhau
Bồ đề, phiền năo khác đâu
Chân như, vọng niệm cũng màu hư không
Thân: gương ảo , nghiệp: bóng lồng
Tâm: gió mát, tính: cỏ bồng mà suy
Tử , sinh , ma - Phật hỏi chi
Sao chầu phương Bắc, nước th́ xuôi Đông
Tuệ Trung Thượng Sĩ