Bản chữ Hán viết bằng unicode
 
望夫石 
 
獨立山頭第一峰  
朱凋粉谢为谁容  
音书久断人何处    
天海无涯路几重  
血淚煙和明月濕   
香鬟云迹绿苔封    
天荒地老情犹昨   
夜夜敲残壁古钟

高伯适   


Vọng phu thạch
 
Độc lập sơn đầu đệ nhất phong
Chu điêu phấn tạ vị thùy dung?
Âm thư cửu đoạn nhân hà xứ?
Thiên hải vô nhai lộ kỉ trùng?
Huyết lệ yên hoà, minh nguyệt thấp,
Hương hoàn vân tích lục đài phong. 
Thiên hoang địa lão tình do tạc, 
Dạ dạ xao tàn bích đổng chung.

CAO BÁ QUÁT
 

 
Hòn Vọng Phu

Đứng sững đầu non đỉnh tuyệt vời
Soi phai phấn lạt biết vì ai?
Người nơi nao vắng không tin tức
Đường mấy trùng xa cách biển trời?
Mây phủ rêu xanh, làn tóc rủ
Khói dầm trăng bạc, giọt châu rơi
Trời già đất cỗi tình khôn chuyển
Động biếc chuông đêm vẫn đổ hồi.

(bản dịch Hoàng Tạo)