Xuân Nhật Hữu Cảm ( Kỳ II )

Nguyệt sắc vi vi dạ hướng lan,
Xuân phong đặc địa khởi xuân hàn .
Phiên không liễu nhứ niêm cao các,
Giác mộng Tương quân phác họa lan .
Bị vật nhuận ṭng thiên ngoại vũ,
Kinh tâm hồng thoái tích th́ nhan .
Khứ sầu lại hữu tam bôi tửu
Phủ kiếm du du ức cố san

TRẦN QUANG KHẢI
Cảm Hứng Ngày Xuân ( Bài II )

Trăng lu , đêm đă hồ tàn
Rét xuân vội vă quyện làn gió đông .
Liễu tơ bay múa từng không
Cành tre thức giấc vẫy vùng trước hiên .
Trời xuân mưa gội khắp miền
Giật ḿnh, đâu nét hoa niên một thời ?
Tiêu sầu chén rượu khôn vơi
Vỗ gươm, vời vợi nhớ hoài non xưa