Xuân nhật tức sự

Liêu loạn oanh hoa tam nguyệt xuân,
Du quan đa thị thiếu niên nhân .
Bạch đầu tự tiếu dung đài lăo
Diệc sáh b́ nô đạp nhuyễn trần .


Cảm hứng ngày xuân

Hoa chào, oanh hót say xuân
Vui chơi ba tháng đa phần thiếu niên .
Nực cười cho lăo già điên,
Ngựa gầy cũng cưỡi t́m duyên bụi hồng .
Nguyễn Như ĐỗCHÚ :
Nguyễn Như Đỗ tên chữ là Mạnh An, hiệu là Khiêm Trai, người châu Đại An huyện Thanh Đàm tỉnh Hà Đông, đậu bảng nhăn (1442 ) dưới triều vua Lê Thánh Tông .